Fiscale tips en belastingadvies

Schenken aan studerend kind

22-02-2017

Vanaf begin dit jaar kan men € 100.000,- ten behoeve van de eigen woning schenken zonder dat de begunstigde hierover schenkbelasting moet betalen. Maar ook studeren is tegenwoordig niet goedkoop. Zeker nu de studiefinanciering is vervangen door het sociaal leenstelsel. Er zijn gelukkig verschillende manieren waarop ouders belastingvrij kunnen bijdragen aan de studie van hun kind.

Ouders kunnen een financiële bijdrage verstrekken voor de studie van hun kind zonder dat het kind daarover schenkbelasting moet betalen. Dat geldt in ieder geval voor een bijdrage voor een reguliere studie als het kind nog geen 21 jaar is, of als het kind een studie volgt dat hij voor zijn 21ste jaar is begonnen. Het maakt daarbij overigens niet uit of de ouders het geld aan hun kind geven om de studie of de uitgaven voor levensonderhoud te bekostigen, of dat de ouders deze kosten zelf betalen. 

Als het kind 21 jaar of ouder is wanneer hij met een reguliere studie begint, kan er wel sprake zijn van een schenking. Echter, in de meeste gevallen zal geen schenkbelasting verschuldigd zijn. De betaling van studiekosten of kosten van levensonderhoud valt dan namelijk onder de schenkingsvrijstelling wegens het zogenoemde 'nakomen van een natuurlijke verbintenis'. Een door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekende ouderbijdrage voor de studie is overigens geen schenking.

Ouders mogen hun kinderen ook helpen met het aflossen van hun studieschuld. Dat kan belastingvrij door elk jaar € 5.320,- (in 2017) te schenken aan hun kind. Is dat niet voldoende? Dan mogen zij hun kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een bedrag van € 25.526,- (in 2017) vrij van schenkbelasting schenken. Deze schenking hoeft geen specifiek doel te hebben.

Gaat het kind een dure studie of beroepsopleiding volgen? Dan mogen de ouders gebruikmaken van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.176,- (in 2017). Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • De studie of opleiding kost minstens € 20.000,- per jaar (exclusief levensonderhoud);
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte waarin staat:
  • Voor welke studie of opleiding de schenking is bedoeld;
  • Het bedrag van de verwachte kosten van de studie of opleiding;
  • Een ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na het jaar van de schenking is besteed aan de vermelde studie of opleiding.
 • De ouders en het kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt voor de opleiding of studie;
 • De schenking wordt niet aangewend voor de aflossing van schulden die al zijn aangegaan voor de financiering van een buitengewoon dure studie of opleiding voordat het kind de schenking kreeg.

Ouders mogen samen een bedrag belastingvrij schenken aan hun kind, zolang de som van de schenkingen niet hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. Ook voor ouders die gescheiden zijn en allebei een schenking doen geldt dus dat de som van de schenkingen niet hoger mag zijn dan het bedrag van de vrijstellingen. 

Bron: Taxence

Erfpacht en eigen woning

08-02-2017

Als een hypotheeklening eigen woning is aangegaan op of na 1 januari 2013, is de rente alleen aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost. 

Tot de aftrekbare kosten voor de eigen woning behoren ook de periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht en opstal. De meest voorkomende erfpachtsituatie ziet op de grond, terwijl de opstal (eigen woning) eigendom is van de huiseigenaar. Voor het gebruik van de grond is vaak een periodieke vergoeding (canon) verschuldigd. De aftrekbaarheid van de periodieke canon voor grond blijft ook na 1 januari 2013 ongeschonden. Voorwaarde is wel dat de eigen woning (opstal) economisch eigendom blijft van de belastingplichtige. Dit bereikt men door op de eigen woning (de opstal) een recht van opstal te vestigen en op de grond het recht van erfpacht. De betaling van de canon voor het recht van erfpacht op de grond is gewoon aftrekbaar in box 1.

Voor de aftrekbaarheid van de canon geldt ook het aangepaste lagere tarief in box 1, net zoals bij de eigenwoningrente (2016: 50,5%). De afname is jaarlijks 0,5% tot de bodem van 38% is bereikt.

Ouders kopen woning voor kind

Een erfpachtconstructie kan worden gebruikt voor een (partiële) financiering van de eigen woning van kinderen door ouders. Stel, het kind heeft het oog laten vallen op een woning van € 300.000,-. De ouders kopen de woning en vestigen ten behoeve van het kind een erfpachtrecht op de grond. Voor de opstal (de eigen woning) krijgt het kind een recht van opstal. 

Het kind betaalt voor de erfpacht een jaarlijkse canon van € 5.000,-. Dit bedrag is aftrekbaar voor het kind (box 1) en bij de ouders onbelast (box 3). Anders dan bij een (hypothecaire) lening geldt voor de aftrekbaarheid van de canon dus geen aflossingseis. 

Voor de opstal betaalt het kind € 200.000,-. De financiering hiervan kunnen de ouders ook verstrekken met een (hypothecaire) lening. Voor de financiering daarvan geldt uiteraard wel de aflossingseis. De rente is aftrekbaar bij het kind in box 1, bij de ouders valt de lening in box 3. De ouders kunnen ook nog jaarlijks een deel van de rente schenken tot het bedrag van de vrijstelling (2017: € 5.320,-).

Grond in BV, eigen woning privé

Bij aankoop van een nieuwe eigen woning kan worden overwogen om de BV de grond te laten kopen en daarop een recht van erfpacht te vestigen. Bij aankoop van grond in de BV en de eigen woning in privé is de canonbetaling aftrekbaar in box 1. In de BV is de canon belast met vennootschapsbelasting (tot en met € 200.000,- tegen 20%, daarboven tegen 25%).

De BV kan de DGA vervolgens (gedeeltelijk) een (hypothecaire) lening verstrekken voor aankoop van de eigen woning (opstal) in privé. De rente is aftrekbaar in box 1 en in de BV belast tegen maximaal 25% vennootschapsbelasting.

Bron: Tips en Advies - Belastingen 

Waaraan dient een factuur te voldoen?

31-01-2017

Wanneer u goederen of diensten levert aan andere ondernemers of rechtspersonen die geen ondernemer zijn, zoals een vereniging of stichting, bent u verplicht een factuur mee te sturen. De uitgereikte factuur moet aan een aantal eisen voldoen. Dit geldt echter ook voor uw inkoopfacturen.

Zowel een inkoop- als een verkoopfactuur moet aan de factuurvereisten voldoen. U vermeldt in ieder geval altijd de volgende basisgegevens op uw verkoopfactuur:

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer. U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat;
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer. U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende;
 • Uw btw-nummer. Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert;
 • Uw KvK-nummer;
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt;
 • Een (uniek) opeenvolgend factuurnummer;
 • De aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd;
 • De hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd;
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief de btw. Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is;
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt;
 • Het btw-bedrag.

In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen

Indien u als leverancier een niet volledige verkoopfactuur uitreikt, dan is er niet voldaan aan de factuurvereisten. Als de Belastingdienst dit ontdekt, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze boete kan oplopen tot € 5.278,-. Zorg er daarom voor dat u uw verkoopfactuur immer volledig opstelt en uitreikt.

Tevens brengt het risico's met zich mee wanneer er geen juiste inkoopfactuur in uw administratie aanwezig is. De Belastingdienst kan u dan het recht op vooraftrek van deze btw weigeren. De fiscus zal hier pas op overgaan, indien de inkoopfactuur meerdere gebreken bevat. Dus controleer ook de inkoopfacturen van uw leveranciers.

6% btw voor diensten Sinterklaas

6-12-2016

Uitvoeringen van acteurs voor publiek zijn belast met 6% btw. Daarom geldt voor een optreden als Sinterklaas ook het tarief van 6% btw. Dit kunnen optredens zijn voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Ook als u een optreden als Sinterklaas organiseert waarvoor u een toegangsprijs vraagt, is dat belast met 6% btw. Dit zijn optredens waar de kinderen vaak ook een klein cadeautje en strooigoed krijgen. Hierbij geldt als voorwaarde dat de waarde van het cadeautje en  strooigoed relatief gering moet zijn ten opzichte van de hoogte van de toegangsprijs.  

Voor optredens en acteerprestaties van de Kerstman gelden dezelfde voorwaarden.

Bron: Belastingdienst

Aftrek gemengde kosten naar 80%

30-11-2016

De aftrek voor bepaalde algemene kosten gaat in 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. De aanpassing van deze aftrek gaat echter alleen gelden voor ondernemers in de IB en resultaatgenieters.

Bepaalde zakelijke kosten worden in aftrek beperkt. In de wet is bepaald dat deze zogenoemde gemengde kosten tot een drempel van € 4.500 niet aftrekbaar zijn. Dit zijn kosten die te maken hebben met:

 • Voedsel, drank en genotmiddelen;
 • Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
 • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Naast het toepassen van de drempel mag er ook voor worden gekozen om 73,5% van deze kosten in aftrek te brengen. Deze opties gelden voor de IB-ondernemer alsmede de VPB-plichtige lichamen. Hier gaat echter verandering in komen. In het goedgekeurde Belastingplan 2017 is opgenomen dit percentage, voor de ondernemers in de inkomstenbelasting en resultaatgenieters, te verhogen naar 80%. Het percentage in de vennootschapsbelasting blijft 73,5%.

Bij het maken van de jaarrekening maken wij voor u(w) (onderneming) de fiscaal gunstigste keuze, óf we passen de drempel toe van € 4.500 óf brengen 73,5% (80% v.a. 2017) van deze kosten in aftrek. 

De bewaarplicht van digitale facturen

23-11-2016

U bent als ondernemer verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Hierbij is het van belang dat de facturen controleerbaar zijn. Steeds meer facturen worden digitaal verstuurd. Hoe zorgt u ervoor dat deze voor de fiscus controleerbaar zijn?

Bewaartermijn

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie in principe zeven jaar te bewaren. Deze termijn geldt in ieder geval voor de volgende basisgegevens:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de loonadministratie

Voor gegevens met betrekking tot onroerende zaken geldt een afwijkende termijn. Deze gegevens moeten tien jaar bewaard blijven.

Daarnaast kunnen er ten aanzien van de overige gegevens met de Belastingdienst afspraken gemaakt worden voor een korte bewaartermijn.

Als u niet aan deze bewaarplicht voldoet, kan dit heel vervelend voor u uitpakken. U riskeert niet alleen een boete, maar u kunt ook strafrechtelijk vervolgd worden. 

Bewaren facturen

U moet uw administratie zo bewaren dat u bij een belastingcontrole binnen een redelijke termijn alle opgeslagen factuurgegevens ter beschikking kunt stellen.

Hierbij is het van belang dat u kunt aantonen dat de factuur alle echtheidskenmerken nog bevat. U moet uw inkoop- en verkoopfacturen dan ook bewaren in de originele vorm. De digitaal verstuurde en ontvangen facturen worden daarom digitaal opgeslagen. Het is dus niet toegestaan om digitale facturen af te drukken en vervolgens te verwijderen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Als een papieren factuur wordt gescand, is het aan te raden om ook de papieren factuur te bewaren, omdat bij het scannen bepaalde gegevens, bijvoorbeeld het watermerk, verloren kunnen gaan. 

Digitale facturen

U moet uw digitale facturen niet alleen digitaal bewaren, maar u moet ook aan kunnen tonen dat de facturen niet gewijzigd zijn nadat deze zijn ontvangen, dan wel zijn verzonden.

 • Zo kunt u het pdf-bestand van uw inkoopfactuur beveiligen en kunt u de e-mail waarin u de factuur heeft ontvangen, bewaren. Dit geldt eveneens voor uw verkoopfactuur.
 • Tevens kunt u de echtheid van deze facturen aantonen door een elektronische handtekening van de afnemer te vragen. Het is raadzaam ook opdrachtbevestigingen, betalingsbewijzen e.d. te bewaren.

De wijze waarop u uw facturen bewaart, kunt u afstemmen met de Belastingdienst. De afspraken die u vervolgens maakt, zijn alleen van toepassing voor de fiscale wetgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een afspraak te maken over het printen van digitale facturen. Als uw administratie van geringe omvang is, zodat een belastingcontrole van de afgedrukte bestanden binnen redelijke tijd kan worden gedaan, mag u - nadat dit is afgestemd met de Belastingdienst - de digitale bestanden verwijderen.

Bron: Tips en Advies - Belastingen

 


Bekijk hier ons nieuwsarchief